Likwidacja Spółki ECOON S.A.

Likwidator Spółki ECOON S.A. w likwidacji z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów ( KRS 0000354476, NIP: 5140318880) ogłasza, że Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.05.2020 otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów, w terminie sześciu miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.